Zit je ergens mee?

Gedragscode voor medewerkers; vast team, stagiairs, freelance workshopdocenten en vrijwilligers

*Gebruik Google Translate / een vertaaltool als je deze tekst te moeilijk vindt!

Common Frames vindt een open en veilige werkomgeving voor zowel deelnemende jongeren als voor medewerkers essentieel. Werken voor Common Frames brengt verantwoordelijkheid met zich mee. Via onze mediaprojecten dragen wij bij aan de ontwikkeling van jonge mensen naar volwassenheid en bereiden hen voor op het innemen van hun rol in de samenleving. Het gedrag dat wij hierin vertonen naar elkaar en naar deze jongeren is een bepalende factor. ‘Wij’ zijn de vaste medewerkers, stagiairs, freelance workshopdocenten en vrijwilligers. Wij streven ernaar dat iedereen die betrokken is bij het werk van Common Frames zich veilig voelt. Het moet vanzelfsprekend zijn dat wij elkaar, onze partners in het werkveld en de jongeren die meedoen aan onze projecten, benaderen met respect, integriteit, professionaliteit en zorgzaamheid.

Wij verwachten dat betrokkenen zich zullen onthouden van pesten, (seksuele) intimidatie en discriminatie. In geval van kleine incidenten of misverstanden, gaan wij er van uit dat onze medewerkers en vrijwilligers zich professioneel opstellen en de ontstane situatie samen kunnen oplossen. Wanneer dit niet lukt, dan zullen wij handelen volgens onderstaande gedragsregels en de Nederlandse wet.

 

Wat zijn onze richtlijnen voor een goede en veilige samenwerking?

Respect (waardering en collegialiteit)
Voorbeelden van gedrag:                                                                                                  

 • wij laten de ander in zijn waarde, ook als wij het niet eens zijn met die persoon
 • wij zeggen het als iemand iets goed doet
 • wij luisteren goed naar wat collega’s/partners/ jongeren te zeggen hebben: wij laten de ander uitspreken en stellen vragen waardoor de ander meer kan vertellen of verduidelijken
 • wij respecteren diversiteit en de eigenheid iedereen
 • wij praten mét elkaar en niet óver elkaar
 • wij willen onze gevoelens eerlijk en openhartig onder woorden brengen
 • wij staan open voor kritiek

Integriteit (eerlijkheid en betrouwbaarheid)
Voorbeelden van gedrag:

 • wij doen wat wij beloven en komen gemaakte afspraken na
 • wij willen kunnen uitleggen wat we doen en waarom wij het doen
 • wij gaan vertrouwelijk met alle informatie om
 • wij respecteren de grenzen van elkaar (privacy) en bewaken onze eigen grenzen (assertiviteit)

Professionaliteit (deskundigheid en duidelijke procedures)
Voorbeelden van gedrag:

 • wij blijven als team kwaliteitsstandaarden ontwikkelen en zien erop toe dat iedereen zich daaraan houdt
 • wij lossen problemen zo snel mogelijk op, zoeken voortdurend naar nieuwe oplossingen en durven initiatieven te nemen
 • wij voldoen aan de eisen die aan onze functie worden gesteld
 • wij kunnen op onze professionaliteit worden aangesproken
 • elke opdracht wordt professioneel behandeld
 • wij toetsen/evalueren regelmatig procedures, afspraken en werkwijzen
 • wij staan ervoor open nieuwe dingen te leren

Zorgzaamheid (aandacht en dienstbaarheid)

Voorbeelden van gedrag            

 • wij zijn vriendelijk tegen elkaar en bezoekers
 • wij luisteren echt naar anderen: we laten de ander uitspreken en stellen vragen waardoor de ander meer kan vertellen of verduidelijken
 • wij kunnen ons inleven in de wensen en zorgen van anderen.
 • wij zijn bereid samen te werken en anderen te steunen en te helpen
 • wij geven onze grenzen aan; wij benoemen wat wij wel of juist niet gewenst of haalbaar vinden
 • wij oordelen niet direct, maar vragen na, doen onderzoek en trekken daarna pas conclusies

 

Hoe handelen we als iemand (toch) ongewenst gedrag vertoond?

Wat is ongewenst gedrag?

Pesten is herhaald ongewenst negatief gedrag, waartegen iemand zich niet in staat voelt te verdedigen. Voorbeelden: kleinerende en vernederende opmerkingen, voortdurende kritiek, bedreigen met geweld of fysieke en verbale aanvallen. Ook iemand isoleren, buitensluiten en negeren of over iemand roddelen en het verspreiden van roddelen, leugens, kwaadaardige geruchten of valse beschuldigingen valt onder pesten.

Seksuele intimidatie op het werk is elke vorm van seksuele toenadering, verzoeken om seksuele gunsten of ander seksueel getint verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag in de werkomgeving, die als ongewenst worden ervaren.

Discriminatie gaat over ongelijke behandeling, achterstellen of uitsluiten van mensen op basis van persoonlijke kenmerken (zoals geslacht, etniciteit, geloofsovertuiging en leeftijd).

Wat zijn onze afspraken bij ongewenst gedrag?

Medewerkers, vrijwilligers of partners uit het werkveld die geconfronteerd worden met ongewenst gedrag van een andere medewerker, vrijwilliger of werkveldpartner van Common Frames, spreken daar bij voorkeur eerst zelf de persoon in kwestie op aan. In dat gesprek kan de persoon nagaan of de kwestie op een misverstand berust, eigen gevoelens, wensen en standpunten kenbaar maken en goede afspraken maken om herhaling van de situatie te voorkomen. Kan of durft de persoon dit gesprek niet zelf te voeren, dan is het mogelijk om een collega, leidinggevende of vertrouwenspersoon te vragen om het gesprek bij te wonen. Het staat de persoon ook vrij om deze stap om gegronde redenen overslaan.

Als het eerste gesprek onvoldoende gewenst effect heeft, het ongewenste gedrag doorgaat of zelfs toeneemt en/of als de medewerker, vrijwilliger of werkveldpartner goede redenen heeft het gesprek over te slaan (bv. vanwege de intensiteit van het incident), dan neemt diegene contact op met de directie van Stichting Common Frames. Je kunt ook direct contact opnemen met de onafhankelijke vertrouwenspersoon betrokken bij Common Frames. Stuur in dat geval jouw bericht naar: (volgt begin oktober 2023).

Dit gesprek met directie of vertrouwenspersoon kan ook worden ingezet om tot goede werkafspraken voor de toekomst te komen. Hebben deze afspraken onvoldoende gewenst effect, dan zal een traject van formele waarschuwingen en sancties volgen. Is het ongewenste gedrag zodanig van aard dat er sprake is van een strafbaar feit, dan zal daar door de leidinggevende of vertrouwenspersoon aangifte van worden gedaan.

Wat zijn de consequenties van ongewenst gedrag?

Bij de eerste overtreding: gesprek tussen leidinggevende (directie Common Frames) of vertrouwenspersoon en dader, met een mondelinge waarschuwing;

Bij de tweede overtreding: gesprek tussen leidinggevende of vertrouwenspersoon en dader, met een schriftelijke waarschuwing waarin wordt vermeld dat dit de tweede overtreding is en de eerste mondelinge waarschuwing onvoldoende effect heeft gehad;

Bij de derde overtreding: mogelijke sanctie zoals berisping, ontslag (voorwaardelijk of op staande voet), ontzeggen vrijwilligerscontract en/of aangifte doen door directie. Als een directielid zelf bij grensoverschrijdend gedrag betrokken is, ligt de bevoegdheid hiertoe bij het bestuur van Stichting Common Frames.

Afhankelijk van aard en ernst van de overtreding kan de directie of de vertrouwenspersoon gemotiveerd afwijken van deze escalatieprocedure. Hierover zal verantwoording worden afgelegd bij het bestuur.

 

Klachtenprocedure:

Alle medewerkers die van mening zijn dat ze niet correct behandeld zijn en die dit niet onderling kunnen oplossen, kunnen via (volgt begin oktober 2023) een officiële klacht indienen bij de onafhankelijke vertrouwenspersoon.

 

Vertrouwenspersoon:

(volgt begin oktober 2023)